DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa programu: Moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczący wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków

Nazwa zadania: Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krasnobrodzie.

Wartość dofinansowania: 80 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 100 000,00 zł

Gmina Krasnobród pozyskała wsparcie finansowe na doposażenie i poprawę standardu kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krasnobrodzie. W ramach realizacji zadania zostały przeprowadzone prace remontowo- adaptacyjne służące poprawie standardu funkcjonowania istniejącej kuchni, takie jak: wymiana płytek ceramicznych na ścianach kuchni, wylano nową posadzkę w kuchni. Ponadto doposażono kuchnię w niezbędny sprzęt pozwalający na sprawne przygotowywanie i wydawanie posiłków dla uczniów.

Wsparcie finansowe zostało wykorzystane do poprawy standardu funkcjonowania stołówki szkolnej poprzez doposażenia kuchni. W tym celu zakupiono niezbędne wyposażenie do sporządzania potraw w postaci kociołków elektrycznych, kotła warzelnego, pieca konwekcyjno- parowego oraz podstawy do pieca. Na wyposażenie stanowiska obróbki cieplnej zakupiono taboret gazowy, kuchnię gazową wolnostojącą. Stanowisko produkcji potraw z mięsa zostało wyposażone w urządzenie do mielenia mięsa – wilk do mięsa. Ponadto zakupiony został wózek do transportu pojemników, krajalnica do wędlin, blender, szafa mroźnicza.