Dyrektor Zespołu Szkół w Krasnobrodzie

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

Lokalnego Animatora Sportu

na obiekcie ORLIK

przy

Zespole Szkół w Krasnobrodzie,

ul. Lelewela 37, 22-440 Krasnobród

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do 18 stycznia 2023 r. (do godz. 15.00) w sekretariacie Zespołu Szkół w Krasnobrodzie, ul. Lelewela 37, 22-440 Krasnobród, z dopiskiem:

,,Lokalny Animator Sportu na obiekcie ORLIK przy Zespole Szkół w Krasnobrodzie ”.

2) Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

3) Dokumentów nie odsyłamy.

4) Wszystkie dokumenty niezbędne do udziału w naborze dostępne na stronie internetowej szkoły jako załączniki do ogłoszenia.

5) Szczegółowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu: 846607080.

6) Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły i przekazana osobiście wybranym osobom.

Elżbieta Działa

dyrektor szkoły

Więcej informacji dostępnych jest tutaj

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3